Dylon affarver til vaskemaskine før indfarvning.Pakke med 600 gram.
Udgået af vores sortiment
Dylon

Dylon affarver til vaskemaskine før indfarvning.Pakke med 600 gram.

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 402000060
Dylon affarver til vaskemaskine før indfarvning. Pakke med 600 gramBorup er producenten bag Dylon, som er det førende program til genopfriskning og indfarvning af farver på tekstiler i Danmark. Dylon affarver til vaskemaskinen anvendes til at give tekstiler en mere neutral farve, så de er klar til at få en ny farve (inden indfarvning med mere). Vælge det varmeste og længste program på vaskemaskinen for maksimal effekt.1 pakke Dylon affarver rækker til ca. 2,5 kg. tøj.OBS! Dette produkt er faremærketSignalordAdvarselFaresætningerH319 Forårsager alvorlig øjenirritation.Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.P102 Opbevares utilgængeligt for børn.P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.P261 Undgå indånding af tåge/damp.