Borup brintoverilte 3% 175 ml
Borup

Borup brintoverilte 3% 175 ml

16 kr
Netlager - På lager
Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 153085175
Farveløs væske uden særlig lugt. Til desinfektion og skylning af urene sår fortyndes Brintoverilte 3% med 1-3 dele vand. Kan også duppes ufortyndet på huden med et stykke vat.

Til rensning og desinfektion af tandbørster bruges en teskefuld Brintoverilte 3% i et glas vand. Herefter sættes tandbørsten i.

Bemærk: Må ikke blandes med andre kemikalier.

OSB! Dette produkt er sikkerhedsmærket
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P314 Søg lægehjælp ved ubehag.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.