Bison flydende emalje, til reparation. 20 ml.
Udgået af vores sortiment
Borup

Bison flydende emalje, til reparation. 20 ml.

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 301000020
Hvis din emaljerede håndvask eller badekarret har fået slået et stykke af emaljen, så er Bison flydende emalje fra Borup den perfekte hjælper. Varmebelastning op til 90 grader.

Størrelse: 20 ml.

OBS! Dette produkt er faremærket


Signalord Advarsel
Faresætninger H226 Brandfarlig væske og damp.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra åben ild. - Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af damp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.