Menuen
Tilbage til oversigt
Nilfisk Car Combi Cleaner 2.5 l
Kan også hentes i vores butik
DKK 72,00
Varenr:
1894399
   |   Originalnr:  125300390

Nilfisk Car Combi Cleaner 2,5 liter

Skummende neutralt rengøringsmiddel med skyllevoks. Aktivt over for olie og fedt, sod, ler og øvrige former for trafiksnavs. Indeholder skyllevoks, der giver efterfølgende glans, afperlingseffekt og lakbeskyttelse. Skyllevoksen har en temporær effekt og hærder ikke på overfladen.

Anvendelse: Velegnet til rengøring og vedligeholdelse af biler, trailere, campingvogne, motorcykler og andre køretøjer.

Indhold: Butyldiglyco 5 - 15 % Isotridecanokethoxylat 5 - 15 % Alkyldimethylammoniumsulfat < 5 % Alkylimadaoliniumcarboxylat < 5 % Ethylendiamintetraeddikesyre, tetranatriumsalt < 1 % Monoterpenalkohol < 1 %

OBS! Dette produkt er faremærket

Sundhedsfare

SignalordAdvarsel
FaresætningerH319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Relaterede produkter