/ Borup alkylatbenzin 2 takt 5 liter
Borup alkylatbenzin 2 takt 5 liter
Borup

Borup alkylatbenzin 2 takt 5 liter

169 kr
Netlager - På lager
Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 141002150
Borup alkylatbenzin 2 takt 5 liter

Miljø-/Alkylatbenzin til skov og havemaskiner.

En miljøvenlig benzin der giver en mere effektiv og renere forbrænding med mindre røg-, lugt- og sodgener, til fordel for både motor, natur og forbruger.

Produktet på 5 liter er til 2-takt motorer som eksempelvis mindre havemaskiner, motorsave og luftkølende 2-takt motorer.

OBS! Dette produkt er faremærket


Signalord Fare
Faresætninger H224 Yderst brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge. P331 Fremkald IKKE opkastning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.