/ Ægte fast brun sæbe. Spand med 5 kg.
Ægte fast brun sæbe. Spand med 5 kg.
Udgået af vores sortiment
Borup

Ægte fast brun sæbe. Spand med 5 kg.

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 153782150
Fast brun sæbe kan, når den opløses i vand, bruges til at rengøre og vedligeholde vaskbare gulve, hvilket omfatter fliser, sten, parketgulve, terrazzo samt vinyl

Vægt: 5 kg.

OBS! Dette produkt er faremærket


Signalord Advarsel
Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H315 Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMAT på telefon eller en læge.

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.