Borup premium lampeolie. Til ude og inde brug.1 Liter
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup premium lampeolie. Til ude og inde brug.1 Liter

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 153076081
Premium lampeolie fra Borup er et produkt af meget høj kvalitet, hvormed du undgår at det oser og lugter ved afbrænding. Lampeolien kan anvendes til olielamper og havefakler med mere og er også anvendelig indenfor.

Størrelse: 1 liter.

OBS! Dette produkt er faremærket


Signalord Fare
Faresætninger H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge.

P331 Fremkald IKKE opkastning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Supplerende EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.