Borup marmor / terrazzo rengøring 1 liter
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup marmor / terrazzo rengøring 1 liter

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 153751080
Det bliver anvendt til rengøring af håndvaske, badekar, toiletkummer, forkromede og rustfri installationer samt gulve og vægge i badeværelser.

Det er velegnet til daglig rengøring af marmorborde samt marmor- og flisebadeværelser. Borup Rengøring til marmor/terrazzo er testet for hudirritation.

Almindelig anvendelse
Borup Rengøring til marmor/terrazzo fjerner effektivt kalk, snavs og fedt og efterlader glatte, blanke overflader, der er mindre modtagelige for smuds.

Dosering: 1 dl til ca. 8 l vand.

Ved meget fastsiddende snavs kan Borup Rengøring til marmor/terrazzo bruges ufortyndet (dog ikke på marmor).

OBS! Dette produkt er faremærket


Signalord Advarsel
Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Dokument