Borup citronsyre. Spand med 5 kg.
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup citronsyre. Spand med 5 kg.

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 153125150
Afkalkning af opvaskemaskine, pletfjerning af fugtsaft, rensning af kobber og messing og rensning af WC-kummer er nogle af de ting du kan bruge citronsyren fra Borup til.

OBS! Dette produkt er faremærket


Signalord Fare
Faresætninger H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P261 Undgå indånding af pulver.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P315 Søg omgående lægehjælp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.