Menuen
Tilbage til oversigt
Ægte fast brun sæbe. Spand med 5 kg.
Kan også hentes i vores butik
DKK 209,00
Varenr:
4607313
   |   Originalnr:  153782150

Ægte fast brun sæbe / Krystalsæbe

Fast brun sæbe kan, når den opløses i vand, bruges til at rengøre og vedligeholde vaskbare gulve, hvilket omfatter fliser, sten, parketgulve, terrazzo samt vinyl

Vægt:5 kg.

OBS! Dette produkt er faremærket

Sundhedsfare

SignalordAdvarsel
FaresætningerH319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H315 Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. 

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMAT på telefon eller en læge.

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Relaterede produkter