/ Borup tagtæt i sort. Spand med 10 kg.
Borup tagtæt i sort. Spand med 10 kg.
Udgået af vores sortiment
Borup

Borup tagtæt i sort. Spand med 10 kg.

Produktbeskrivelse
Artikelnummer: 651000200
Sortimentet "Sorte varer" fra Borup indeholder produkter til overfladebehandling af isolering og tage, vedligeholdelse af beton og murværk samt reparationer og vedligeholdelse af veje med mere.

Borup Tagtæt kan holde sig elastisk i op til 20 år og er velegnet til tætning af for eksempel tagpap-, eternit-, beton-, cement-, skifer og tegltage.

OBS! Dette produkt er faremærket


Signalord Advarsel
Faresætninger H226 Brandfarlig væske og damp.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af damp

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Supplerende EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.